Zásady spracúvania osobných údajov

1. Úvod a obsah dokumentu

V tomto dokumente nájdete informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. (ďalej iba „My“ alebo „Naša spoločnosť“) o Vás, ako subjekte údajov, spracúva (ďalej iba „Vy“ alebo „Subjekt údajov“).

V rámci Našej spoločnosti máme poverenca na ochranu osobných údajov, ktorým je Radovan Fikr, Radovan.Fikr@hartmann.info, +420724671140.

2. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame iba na účely, o ktorých ste boli Našou spoločnosťou informovaní. To, aké osobné údaje o Vás spracúvame a na aký účel, záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje poskytli. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje poskytnúť týmito spôsobmi:

2.1. Test krvného tlaku

Prostredníctvom formulára s názvom Test krvného tlaku na stránkach https://www.krvny-tlak.sk/test-krevniho-tlaku máte možnosť si overiť, ako ste na tom s krvným tlakom a aký typ tlakomera je pre Vás vhodný. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracúvaných informácií Právny titul
Vyhodnotenie testu a oslovenie s ponukou produktov a služieb zohľadňujúcich môj zdravotný stav E-mailový kontakt, vek, pohlavie, BMI, informácie o strese a napätí, zdravotnom stave, závažnosti fajčenia a pitia alkoholu, hodnotách krvného tlaku Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, hoci bez ich uvedenia nie sme schopní test vyhodnotiť a potom prispôsobiť ponuku našich produktov a služieb Vašim preferenciám.

V niektorých bodoch testu krvného tlaku je nutné vyplniť údaje o Vašom zdravotnom stave, a preto by sme Vás chceli požiadať, aby ste nám dali súhlas k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať zľavy či produkty, ktoré Vás priamo zaujímajú v súvislosti s Vaším zdravím. Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to postupom uvedeným ďalej v 5.1.

2.2 E-book

Prostredníctvom formulára na objednávku e-booku na stránkach https://www.krvny-tlak.sk/ako-merat-krvny-tlak máte možnosť si objednať zaslanie e-booku – Praktický sprievodca správnym meraním tlaku. V tomto prípade spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, na účel a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracúvaných informácií Právny titul
Zaslanie e-booku zdarma a zasielanie ponuky produktov a služieb správcu na mieru E-mailový kontakt Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, hoci bez ich uvedenia nie sme schopní Vám e-book zaslať a rovnako Vám nie sme schopní posielať správy s ponukou našich produktov a služieb na mieru.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to postupom uvedeným ďalej v 5.1.

 

3. Ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame?

3.1. Vaše osobné údaje spracúvame iba na nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme na splnenie účelu, na ktorý boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Konkrétne je doba, počas ktorej Vaše osobné údaje spracúvame, stanovená takto:

Účel Doba spracúvania
Vyhodnotenie testu a oslovenie s ponukou produktov a služieb zohľadňujúcich môj zdravotný stav Do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov a zasielaním obchodných ponúk
Zaslanie e-booku zdarma a zasielanie ponuky produktov a služieb správcu na mieru Do odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov a zasielaním obchodných ponúk

4. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme?

4.1. Vopred nevieme, komu budeme Vaše osobné údaje poskytovať. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k poskytnutiu Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca Dôvod sprístupnenia
Osoba zaisťujúca chod webu a nášho softvéru (počítačových systémov) Potrebujeme, aby nám poskytovateľ softvérového vybavenia v pozícii spracúvateľa servisoval naše internetové stránky a chod informačných systémov
Osoba zaisťujúca rozosielanie e-mailov Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním e-mailov s ponukou našich produktov poveríme tretiu osobu, ktorej na tento účel poskytneme Vašu e-mailovú adresu

4.2. Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a na aký účel boli Vaše osobné údaje poskytnuté.

 

5. Aké sú Vaše práva?

S ohľadom na skutočnosť, že Naša spoločnosť o Vás spracúva osobné údaje, náležia Vám práva, o ktorých by sme Vás radi informovali. Všetky svoje práva môžete u nás uplatniť akýmkoľvek spôsobom, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý umožní overiť, že nás skutočne žiadate Vy (umožní overiť Vašu identitu), a my sa Vám budeme snažiť maximálne vyjsť v ústrety. Aby sme ale boli schopní vyhovieť Vám čo najlepšie, chceli by sme Vás požiadať, aby ste svoje práva uplatnili písomne na adrese Našej spoločnosti Einsteinova 24, 851 01 Bratislava alebo na e-mailovej adrese ecommerce@hartmann.info.

5.1. Právo na odvolanie súhlasu

Niektoré Vaše osobné údaje, prípadne údaje o zdravotnom stave, spracúvame na základe Vášho súhlasu. Je Vaším právom odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov vrátane súhlasu so zasielaním ponuky našich produktov a služieb. Súhlas môžete odvolať žiadosťou na adresu ecommerce@hartmann.info

Ak ide o spracúvanie Vašich osobných údajov na účely zasielania ponuky našich produktov a služieb, môžete svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a súhlas so zasielaním ponuky jednoducho odvolať tak, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každej správy s ponukou, prípadne upravíte Vaše užívateľské nastavenie v rámci Vášho užívateľského profilu.

5.2.  Právo na prístup

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás Naša spoločnosť spracúva, a súčasne právo na informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracúvame, na akú dobu, aký je účel ich spracúvania, komu ich sprístupňujeme a či ich používame na automatizované rozhodovanie (prípadne ako toto automatizované rozhodovanie funguje).

Kópiu Vašich osobných údajov Vám poskytneme bezplatne. Iba v prípade viacerých kópií si dovolíme od Vás požadovať nevyhnutnú úhradu za ich poskytnutie.

5.3. Právo na opravu

Ak zistíte, že o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, máte právo na to, aby sme osobné údaje opravili alebo, ak to vyžaduje účel spracúvania týchto osobných údajov, ich doplnili.

5.4. Právo na výmaz

Vaším právom je tiež právo na výmaz Vašich osobných údajov, ktoré Naša spoločnosť o Vašej osobe uchováva a spracúva. Aby ste mohli vymazanie požadovať, musí byť daný jeden z týchto dôvodov:

  • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromažďované alebo spracúvané; 
  • Vaše osobné údaje spracúva Naša spoločnosť protiprávne; 
  • odvolali ste súhlas, na základe ktorého bolo spracúvanie Vašich osobných údajov vykonávané, a nemáme žiadne iné oprávnenie (právny titul) tieto osobné údaje ďalej spracúvať;
  • vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracúvané na účel priameho marketingu (napr. zasielanie ponuky našich výrobkov a služieb);
  • vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Nášho oprávneného záujmu, a ak nebudeme schopní preukázať, že Náš oprávnený záujem prevažuje nad Vaším právom na výmaz;
  • existuje nejaký zákonný dôvod, ktorý vyžaduje výmaz týchto osobných údajov;
  • Naša spoločnosť spracúva osobné údaje dieťaťa bez rodičovského súhlasu na takéto spracúvanie.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že môže dôjsť k situácii, kedy Vaše osobné údaje nemôžu byť vymazané na základe Vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov alebo Vašej žiadosti o výmaz osobných údajov. Takým prípadom je hlavne situácia, kedy po nás spracúvanie Vašich osobných údajov vyžaduje zákon. V prípade, že táto situácia nastane, bude Vás Naša spoločnosť informovať o dôvode, na základe ktorého nemôžu byť Vaše osobné údaje vymazané i napriek Vašej výslovnej žiadosti o výmaz osobných údajov.

5.5. Právo na prenositeľnosť

Ďalšie právo, ktoré môžete uplatniť, je tzv. právo na prenositeľnosť. Na základe tohto práva môžete žiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté na základe Vášho súhlasu a ktoré spracúvame automatizovane. Vaše osobné údaje, ktoré spĺňajú tieto podmienky, Vám na požiadanie poskytneme v bežne používanom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, prípadne ich na základe Vašej žiadosti poskytneme inému správcovi podľa Vášho určenia, ak to bude technicky vykonateľné.

5.6. Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, kedy budete mať pocit, že Vaše osobné údaje spracúvané Našou spoločnosťou sú chybné, máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov na dobu nevyhnutnú na overenie presnosti Vašich osobných údajov a ich prípadnú opravu. 

Toto právo máte tiež v týchto prípadoch:

  • spracúvanie Vašich osobných údajov Našou spoločnosťou je protiprávne, ale neželáte si, aby Vaše osobné údaje boli vymazané; 
  • Naša spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účel, na ktorý sme ich spracúvali, ale Vy trváte na ich spracúvaní (hlavne uchovaní) Našou spoločnosťou na určenie, výkon alebo obhajobu Vašich právnych nárokov; 
  • vzniesli ste námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu Našou spoločnosťou, pričom obmedzenie spracúvania v tomto prípade bude platné na dobu nevyhnutnú na určenie toho, či náš oprávnený záujem prevyšuje Vaše právo na to, aby Vaše osobné údaje neboli naďalej spracúvané.

5.7. Právo na sťažnosť

V prípade, kedy všetky vyššie uvedené práva sú z Vášho pohľadu nedostatočné, alebo ste presvedčení, že Naša spoločnosť akýmkoľvek spôsobom porušuje Vaše práva, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného orgánu. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom kontaktu na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktoré sú dostupné na stránke https://www.dataprotection.gov.sk/.  

 

Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Veroval®.
© 2024 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava