+421 268 299 170

Reklamačný poriadok

obchodná spoločnosť Herbia a.s., 
so sídlom Podunajská 27, 821 06 Bratislava, IČO: 47235225
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sa, vložka č. 5371/B 

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line zásielkového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.tensoval.sk

I. Úvodné ustanovenia

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za chyby podľa tohto reklamačného poriadku a podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení a podľa obchodných podmienok predávajúceho.
 2. Zodpovednosť predávajúceho za chyby voči spotrebiteľom sa ďalej riadi zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.
 3. Predávajúcim je obchodná spoločnosť Herbia a.s., so sídlom Podunajská 27, 821 06 Bratislava, IČO: 47235225 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sa, vložka č. 5371/B pre prípad zasielania tovaru.
 4. V prípade, že v súlade s obchodnými podmienkami uvedenými na internetovej adrese www.tensoval.sk je predávajúcim konkrétna partnerská lekáreň, riadi sa reklamácia vždy reklamačným poriadkom tejto konkrétnej lekárne.
 5. Kupujúcim je spotrebiteľ, nepodnikajúca právnická osoba alebo podnikateľ.
  5a) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  5b) Nepodnikajúca právnická osoba je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim jedná mimo rámec svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (napr. bytové družstvá, nadácie a všeobecne prospešné organizácie).
  5c) Podnikateľ je právnická osoba napĺňajúca znaky uvedené v ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka (Diel I) alebo fyzická osoba napĺňajúca znaky uvedené v ustanoveniach zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

 

II. Práva kupujúceho z chybného plnenia

 1. Pokiaľ dodaný tovar nemá zjednané alebo obvyklé vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo zjednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným alebo zmluvným parametrom, ide vždy o chyby tovaru, na základe ktorých vznikajú kupujúcemu práva z chybného plnenia.
 2. Predávajúci sa ďalej zaväzuje, že tovar bude po dobu 24/36/60 mesiacov (v závislosti od typu tovaru) spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti (poskytuje kupujúcemu zmluvnú záruku za akosť). Táto záruka za akosť je vyjadrená záručnou dobou vyznačenou na tovare.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Ak ide o skrytú chybu, môže kupujúci u predávajúceho uplatniť právo z chyby bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, a to najneskôr posledný deň záručnej doby.

 

III. Odstrániteľné chyby

 1. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu.
 2. Ak nie je možné chybu odstrániť v primeranej dobe a kupujúcemu by tak vznikli ťažkosti, ktoré po ňom nie je možné spravodlivo požadovať, môže požadovať dodanie nového tovaru.
 3. Ak sa vyskytla odstrániteľná chyba po oprave opakovane (trikrát po sebe rovnaká chyba alebo štyrikrát po sebe rôzna chyba) alebo ak má tovar tri a viac odstrániteľných chýb súčasne, môže kupujúci uplatniť právo na dodanie nového tovaru, alebo môže odstúpiť od zmluvy.

IV. Neodstrániteľné chyby

Pokiaľ má tovar chybu neodstrániteľnú, môže kupujúci požadovať dodanie nového tovaru bez chýb, dodanie novej súčasti bez chýb (ak sa týka chyba len tejto súčasti) alebo primeranú zľavu.

V. Odstúpenie od zmluvy

Ak nie je oprava alebo dodanie nového tovaru podľa vyššie uvedeného možná, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

VI. Vylúčenie zodpovednosti predávajúceho

 1. Predávajúci nemá povinnosti z chybného plnenia ku kupujúcemu za chybu, o ktorej kupujúci pred prevzatím tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.
 2. Predávajúci nemá povinnosti z chybného plnenia ku kupujúcemu ďalej za chyby vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia, chyby spôsobené atmosférickými či chemickými vplyvmi alebo chyby spôsobené nevhodným skladovaním po prevzatí tovaru kupujúcim, spôsobené neodbornou obsluhou, nesprávnym používaním tovaru v rozpore s jeho technickým určením a spôsobom iným než obvyklým alebo uvedeným v návode. Predávajúci tiež neručí za chyby spôsobené zásahom tretích osôb.
 3. Pri použitom tovare predávajúci nemá povinnosti z chybného plnenia ku kupujúcemu za chyby zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia.
 4. Pre predaji chybného tovaru za zníženú cenu (so zľavou) sa povinnosti z chybného plnenia ku kupujúcemu nevzťahujú na chyby, pre ktoré bola zľava poskytnutá.

VII. Postup pri reklamácii

 1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu zaslaním reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho.
 2. Práva z chýb sa uplatňujú u predávajúceho za predpokladu, že na faktúre (doklade o zakúpení veci) nebola uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšou. V takom prípade uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený k vykonaniu opravy.
 3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení chyby. „Bez zbytočného odkladu“ znamená, že pokiaľ to okolnosti a charakter používania reklamovaného tovaru umožňujú, musí kupujúci bezodkladne po zistení reklamovanej chyby prestať tento tovar používať. Inak sa vystavuje nebezpečenstvu, že ďalším používaním tovaru sa jeho stav natoľko zmení, že nebude možné reklamáciu uznať za oprávnenú.
 4. Tovar musí byť pri dodaní k reklamácii zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, musí byť čistý a kompletný.
 5. Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru u predávajúceho.
 6. K reklamovanému tovaru pribalí kupujúci sprievodný list, v ktorom uvedie svoje kontaktné údaje vrátane e-mailovej adresy, presnú písomnú špecifikáciu chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

VIII. Zvláštne práva spotrebiteľov na vybavenie reklamácie

 1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje.
 2. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na lehote dlhšej. O vybavení reklamácie je predávajúci povinný spotrebiteľa vyrozumieť podľa svojej voľby písomne, e-mailom, SMS alebo telefonicky. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.
 3. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 4. Tento reklamačný poriadok je účinný od 4. 4. 2016.
Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Tensoval®.
Vyzdvihnutie ZADARMO v jednej z 61 lekární
93 % používateľov odporúča tlakomery Tensoval®
Nákup bez rizika – 14 dní na vrátenie tovaru
+421 268 299 170
Volajte
v po-pia 8–16 hod.
© 2018 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava