+421 268 299 170

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti Herbia a.s.,
so sídlom Podunajská 27, 821 06 Bratislava, IČO: 47235225
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sa, vložka č. 5371/B

a

obchodnej korporácie HARTMANN – RICO s.r.o.,
so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361
Vložka číslo: 5144/B u Okresného súdu v Bratislave I

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.tensoval.sk

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho dostupného na adrese www.tensoval.sk v prípade voľby zasielania tovaru. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú trvale k dispozícii na uvedenej webovej stránke a kupujúci, pokiaľ chce učiniť objednávku, musí s nimi vysloviť súhlas.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ďalej potom príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami o kúpnej zmluve zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení a zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 3. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľmi sa ďalej riadia zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.
 4. Predávajúcim je pre prípad zasielania tovaru obchodná spoločnosť Herbia a.s., so sídlom Podunajská 27, 821 06 Bratislava, IČO: 47235225, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd.: Sa, vložka č. 5371/B.
  Predávajúcim pre prípad osobného odberu v partnerských lekárňach je priamo partnerská lekáreň.
 5. Prevádzkovateľom on-line obchodu je obchodná korporácia HARTMANN – RICO s.r.o. ,so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31351361, vložka číslo: 5144/B u Okresného súdu v Bratislave I
 6. Kupujúcim je spotrebiteľ, nepodnikajúca právnická osoba alebo podnikateľ. 
  • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  • Nepodnikajúca právnická osoba je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim jedná mimo rámec svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (napr. nadácie a všeobecne prospešné organizácie).
  • Podnikateľ je právnická osoba napĺňajúca znaky uvedené v ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka (Diel I) alebo fyzická osoba napĺňajúca znaky uvedené v ustanoveniach zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

 

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Informácie o tovare uvedené v internetovom obchode predávajúceho nie sú záväznou ponukou v zmysle uzatvorenia kúpnej zmluvy a majú len informatívny charakter. Fotografie uvedené na stránkach obchodu majú len ilustratívny charakter. 
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovarov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
 3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu (ďalej jen „objednávka“). Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí podľa propagačných materiálov predávajúceho. Akékoľvek odchýlky od propagačných materiálov predávajúceho uvedené v objednávke kupujúceho nie sú pre zmluvné strany právne záväzné. 
 4. Informácie uvedené v internetovom obchode predávajúceho obsahujú tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s tými, ktorí predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 

III. Odstúpenie od zmluvy zo strany predávajúceho

 1. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy (zrušiť akúkoľvek potvrdenú objednávku alebo jej časť), a to v nasledujúcich prípadoch:
 2. (a) objednaný tovar sa už nevyrába alebo sa nedodáva na slovenský trh,
 3. (b) výrazným spôsobom sa zmenila výrobná alebo veľkoobchodná cena objednaného tovaru,
 4. (c) nepredvídané udalosti (vyššia moc, vojna, nepokoje, pracovné boje, úradné opatrenia, nedostatky energie alebo surovín alebo poruchy prevádzky),
 5. (d) insolvencia alebo zlá platobná morálka kupujúceho,
 6. (e) kupujúci u skorších objednávok neodobral všetok tovar k zjednanému termínu alebo nesplnil svoje platobné povinnosti voči predávajúcemu.
 7. Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky kvôli prípadnej dohode na dodaní iného tovaru alebo inom postupe.

 

IV.A. Zvláštne práva spotrebiteľov na odstúpení od zmluvy a vrátenie tovaru

 1. Spotrebiteľ môže od zmluvy zjednanej na diaľku odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru alebo poslednej čiastkovej dodávky, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či vykonania platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa spotrebiteľ v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Písomné odstúpenie od zmluvy zasiela spotrebiteľ na adresu predávajúceho uvedenú vyššie. Pre vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy kliknite tu.
 2. Spotrebiteľ nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy alebo predajného dokladu, bankové spojenie a spôsob vrátenia tovaru.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní od okamihu odstúpenia od zmluvy predávajúcemu zaslať (nie na dobierku) alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar musí byť vrátený predávajúcemu kompletný (nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia). Náklady súvisiace s vrátením tovaru nesie spotrebiteľ.
 4. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi v rovnakej lehote vrátiť kúpnu cenu, nie však skôr, než od spotrebiteľa prijme vrátený tovar. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 5. Spotrebiteľovi je predávajúci vedľa kúpnej ceny povinný vrátiť tiež zaplatené náklady na dodanie tovaru, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od spotrebiteľa prijal (ak ponúka predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný spotrebiteľovi nahradiť najlacnejší z nich). Iným spôsobom vráti peňažné prostriedky len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil a predávajúcemu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie, ktoré zodpovedajú najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ustanovenia občianskeho zákonníka o práve na odstúpenie od zmluvy nie je možné chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Ak je vrátený tovar poškodený alebo ak nie je kompletný, je predávajúci oprávnený voči spotrebiteľovi uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho do vrátenej čiastky. V prípade, že spotrebiteľ vyjme tovar alebo jeho časť z uzatvoreného obalu, čím naruší jeho sterilitu, nie je možné od zmluvy odstúpiť z hygienických dôvodov v súlade s §7 ods. 6 písm. e) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 7. Ak je spotrebiteľovi poskytnutý k tovaru, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy, darček, je darovacia zmluva uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany spotrebiteľa, stráca darovacia zmluva účinnosť a spotrebiteľ je povinný poskytnutý darček vrátiť spolu s tovarom.

 

IV.B. Informácie pre kupujúceho ohľadom ARS

Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade sporu je treba najprv upovedomiť predávajúceho pre kladné vyriešenie vzniknutej situácie, čím je možné predísť mimosúdnemu riešeniu sporu. Kontakt: info@tensoval.sk, telefon:  268 299 170.

Predávajúci pred uzavretím spotrebiteľskej zmluvy alebo pred odoslaním objednávky týmto spotrebiteľa informuje o možnosti obrátiť sa na príslušný subjekt ARS. Internetový predajca zároveň zverejňuje odkaz na platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Akékoľvek spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť mimosúdnou cestou. V takýchto prípadoch sa kupujúci ako spotrebiteľ môže obrátiť aj na subjekty mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, alebo má právo voľby spor riešiť prostredníctvom iného subjektu alternatívneho riešenia sporov (ARS), v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/, http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Písomnosti s výnimkou oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu možno predávajúcemu doručovať elektronickými prostriedkami, ak predávajúci oznámi subjektu ARS adresu na zasielanie elektronickými prostriedkami alebo ak je táto elektronická adresa verejne dostupná a adresát potvrdí prijatie písomnosti zaslaním odpovede na písomnosť doručenú elektronickými prostriedkami. Zaručený elektronický podpis nie je potrebný.

Orgán dozoru: www.soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, kontakt: +421 2 582 72 123

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

V. Dodacie podmienky

 1. Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci pri zadávaní objednávky, pričom volí medzi osobným odberom v lekárni zvolenej z ponuky alebo zaslaním tovaru. V prípade osobného odberu v lekárni zvolenej kupujúcim z ponuky je kupujúci povinný si tovar vyzdvihnúť do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu podľa čl. II. ods. 3 týchto obchodných podmienok; po túto dobu bude mať kupujúci tovar v danej lekárni rezervovaný a pripravený k odberu.
 2. V prípade voľby osobného odberu vzniká záväzkový vzťah len medzi dodávajúcou lekárňou a kupujúcim; na prípad osobného odberu sa tieto obchodné podmienky nevzťahujú, pokiaľ nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak.
 3. Tovar dodá predávajúci na akúkoľvek požadovanú adresu v rámci územia Slovenskej republiky podľa požadovaného spôsobu prepravy. Náklady na dodanie budú účtované podľa zvoleného spôsobu dodania, ako je uvedené v internetovom obchode predávajúceho. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Predávajúci dodá tovar v čo najkratšej možnej dobe. Tovar na sklade je odosielaný spravidla nasledujúci pracovný deň, pokiaľ bol objednaný do 15. hodiny. O dlhšej dodacej lehote je kupujúci bezodkladne informovaný. Ak nedodá predávajúci tovar v tejto lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.
 5. Doprava tovaru bude realizovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo spoločnosťou Herbia a.s. podľa voľby kupujúceho pri zadávaní objednávky. Tovar je odoslaný na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Pokiaľ kupujúci na danej adrese nie je zastihnutý, bude zásielka uložená v súlade s aktuálnymi podmienkami zvoleného dopravcu.
 6. Tovar bude dodávaný v bežných papierových či inak obvyklých obaloch.
 7. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval a prípadné chyby vrátane poškodenia obratom u predávajúceho reklamoval.
 8. Pokiaľ kupujúci tovar neprevezme, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať po kupujúcom náhradu spôsobenej škody.

 

VI. Platobné podmienky

 1. Kupujúci volí jednu z nasledujúcich platobných možností: platba prevodom na účet predávajúceho vopred, on-line platba kartou prostredníctvom platobnej brány Tatra banky alebo dobierkou.
 2. V prípade voľby platby prevodom na účet bude kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslaná zálohová faktúra. Po pripísaní kúpnej ceny vr. poštovného na účet predávajúceho bude kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslaný daňový doklad. Kupujúci je povinný označiť platbu variabilným symbolom uvedeným v zálohovej faktúre, inak predávajúci nie je povinný k náhrade prípadnej škody spôsobenej oneskorením dodania tovaru.
 3. V prípade voľby on-line platby kartou bude kupujúcemu na uvedenú adresu zaslaný daňový doklad po prijatí platby.
 4. V prípade voľby dobierky bude daňový doklad zaslaný spolu s tovarom.
 5. V prípade zasielania tovaru predávajúci k cene tovaru pripočíta cenu za dopravu podľa nasledujúcich údajov, pokiaľ nebude v potvrdení objednávky uvedená čiastka iná:
  • Bratislava pod 10 EUR: 2,40 EUR
  • Bratislava nad 10 EUR: zadarmo
  • Mimo Bratislavy (v rámci SR) pod 15 EUR: 2,50 EUR + 0,50 dobierka
  • Mimo Bratislavy (v rámci SR) nad 15 EUR: zadarmo
 6.  Náklady spojené s vymáhaním pohľadávky za kupujúcim v omeškaní idú na ťarchu kupujúceho. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 

VII. Ochrana osobných dát, zasielanie obchodných oznámení, cookies

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné vzhľadom na účel ich spracovania, môže: 
  • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  • požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
 10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 11. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, že by dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

VIII. Práva z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán vo veci práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 499 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal: 
  • má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ustanovenia uvedené zhora v čl. VIII. v bode 2 týchto obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho zaslaním tovaru na adresu jeho sídla. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci prijal od kupujúceho reklamovaný tovar.
 5. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s chybami upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení § 10 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy zákazníckeho servisu predávajúceho. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 4. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho  v deň odoslania objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné.
 2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 3. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky predávajúceho alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Pre prípad riešenia sporov medzi predávajúcim a podnikateľmi sa zjednáva miestna príslušnosť Okresného súdu Bratislava 5 (prípadne Krajského súdu v Bratislave, ak je vecne príslušný súd na prerokovanie sporu v prvom stupni súd krajský).
 5. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 4. 4. 2016.

 

Britská spoločnosť pre hypertenziu, Americké združenie pre zdokonaľovanie lekárskych prístrojov, Európska spoločnosť pre hypertenziu a Nemecká liga pre hypertenziu odporúčajú tlakomery Tensoval®.
Vyzdvihnutie ZADARMO v jednej z 61 lekární
93 % používateľov odporúča tlakomery Tensoval®
Nákup bez rizika – 14 dní na vrátenie tovaru
+421 268 299 170
Volajte
v po-pia 8–16 hod.
© 2018 HARTMANN-RICO spol. s.r.o., Einsteinova 24 (Aupark Tower), 851 01 Bratislava